GENERAL TERMS & CONDITIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY WETGEVING (NL)

FACTUURVOORWAARDEN

 • Facturen zijn contant / per overschrijving of per bankcontact app te betalen.
 • Bij gebreke aan betaling van het factuurbedrag binnen de 14 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitair interestbedrag van 10% van het factuurbedrag verschuldigd. 
 • Eventuele betwistingen van de facturatie dienen VOOR betaling van het factuur schriftelijk meegedeeld te worden. Nadien worden deze niet meer aangepast.
 • De handelaar is verplicht om de prijs en B.T.W mee te delen op de overeenkomst per mail bij afspraak.
 • De B.T.W. is ten laste van de koper.
 • Fotografie: De eventuele verplaatsingskost is ten laste van de koper.
 • Vormgeving: De kosten van de drukproef , de uiteindelijke drukkosten en verzendingskosten is ten laste van de koper.

ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOSESSIES / GRAFISCH ONTWERP

 • Foto’s en vormgevingen gemaakt door Saskia Volders kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op de Website, blog en sociale media. Indien u dit niet wenst, gelieve mij (Saskia Volders) hiervan op de hoogte te brengen.
 • Een fotosessie /vormgeving wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. De datum /dienst  is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulatie van de sessie/dienst wordt dit voorschot gebruikt voor een herboeking, het voorschot wordt in geen geval terugbetaald.
 • Saskia Volders behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan die schriftelijk overeen zijn gekomen.
 • De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking/dienst, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 • De overdracht van de vormgeving(en) of/en foto’s worden pas bewerkt en de gallerij met foto’s /bestanden wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de gevraagde dienst(en) betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto’s /bestanden gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag van €25.
 • Een fotosessie / vormgeving voor particulieren van Saskia Volders wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De werken blijven eigendom van de Artiest/handelaar. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden.
 • Bij commerciële opdrachten zit er een recht tot gebruik voor commerce mee in.
 • Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor Saskia Volders, kunnen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 • Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.
 • De foto’s worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.
 • Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. 
 • De foto’s zijn beschermd met een watermerk bij particulieren en mogen enkel in die staat hergebruikt worden op websites / blog en sociale media. 
 • Enkel foto’s met commerciële doeleinden die daar de prijs voor hebben betaald mogen deze zonder watermerk gebruiken. Zij hebben immers de rechten afgekocht.
 • Bij grafische vormgeving wordt er op voorhand schriftelijk overeen gekomen welke bestandsvorm nodig is alvorens deze aan te leveren.

ANNULERING / WEIGERINGS VOORWAARDEN

De klant of dienstverlener (Saskia Volders) heeft recht om af te zien van zijn dienst bij;

FOTOGRAFIE

 • Slecht weer bij locatie shoot. In dit geval wordt de shoot geannuleerd maar wordt het voorschot gebruikt om tot een nieuwe boeking te komen binnen de 30 dagen. Na die dertig dagen zonder boeking verliest de klant zijn voorschot en moet hij een nieuw voorschot betalen voor een afspraak te plannen.
 • No shows. Als een klant niet komt opdagen voor zijn fotosessie, is hij/zei zijn voorschot onherroepelijk kwijt. Er wordt ook geen volgende boeking meer gemaakt.
 • Bij annulering van de sessie op minder van 24u te voren speelt de klant zijn voorschot kwijt. Is dit langer dan 24uur op voorhand dan wordt het voorschot bijgehouden en wordt er een nieuwe afspraak geplant binnen de 30 dagen.
 • Als de dienstverlener (Saskia Volders) zelf moet afzeggen dan wordt er zonder discussie voor de klant een nieuwe afspraak gemaakt zonder bijkomende kosten of tijdslimiet. Het voorschot kan ook worden terugbetaald op vraag van de klant. Zij heeft geen verantwoordelijkheid bij eventuele kosten die de klant heeft moeten maken voor naar de sessie te komen of kosten van eventuele voorbereidingen.

GRAFISCH ONTWERP

 • Wordt de vormgeving of bundel geannuleerd voor welke reden dan ook door de klant. is hij/zijn voorschot onherroepelijk kwijt. Dit kan alleen schriftelijk gevalideerd worden.
 • Wordt de dienst geannuleerd door Saskia Volders, dan krijgt deze zijn voorschot terug. Dit kan alleen schriftelijk gevalideerd worden.
 • Ontevredenheid wordt niet terugbetaald. Er wordt meermaals schriftelijk gecommuniceerd over het process. Indien de bestanden/ dienst al af is kan hier niet op teruggekomen worden en dient het factuur voldaan te worden. Wordt dit aangegeven tijdens het process dan worden de kosten gefactureerd tot op het punt dat de klant zijn ontevredenheid schriftelijk aantoonde.

DRUKKERS VOORWAARDEN

 • Saskia Volders werkt samen met een derde partij drukker. Zij zorgt dus zelf niet voor het drukken van de bestanden. Zij helpt wel de bestanden voor te bereiden en begeleidt tot de diensten worden verzonden bij de drukker / zichzelf.
 • Er wordt ALTIJD een drukproef opgemaakt alvorens de bestelling doorgaat. Dit om problemen met de grote aantallen te voorkomen.
 • De kosten van de drukproef , de uiteindelijke drukkosten, verzendingskosten en B.T.W is ten laste van de koper bovenop de ontwerp kosten.
 • Er wordt niets gedrukt / bestanden geleverd vooraleer de volledige factuur van ontwerp van dienst en totale drukkers kost (incl verzending )is betaald geweest.
 • De drukkers kost kan nog variëren als er een wijziging is in aantallen.
 • Saskia Volders is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die is toegebracht bij het verzenden van het gedrukte product door zichzelf of door de drukker per post.

PRIVACYVERKLARING

Saskia Volders verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacy beleid, kunt u terecht op info@saskiavolders.be

VERWERKINGSDOELEINDEN

 • De gegevens worden gebruikt om een klanten bestand op te bouwen en om correct te kunnen factureren / communiceren / bezwaringen te hanteren.
 • Deze kunnen ook worden gebruikt om promotie / reclame naar te zenden. Dit louter per E-mail.

RECHTSGROND(EN) VAN DE VERWERKING
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEWAARPERIODE
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
– zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@saskiavolderss.be;

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

COMING SOON

COMING SOON

© SASKIA VOLDERS – 2019